• Over ons
  • Werkwijze
  • Aanmelden
  • Praktijkinformatie
  • Contact
  •  

     

PRIVACY BELEID

Plusfysiotherapie, gevestigd aan de Hildo Kropstraat 37 bis, 3431 CC Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.plusfysiotherapie.nl/

Jaap Mol is de Functionaris Gegevensbescherming van Plusfysiotherapie. Hij is te bereiken via info@mymedicalcentre.nl of 030-6040665

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plusfysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Verzekeringsgegevens
– Lengte en gewicht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Plusfysiotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Gezondheidsgegevens
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@mymedicalcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Plusfysiotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u een goed passend behandelplan aan te kunnen bieden en uw voortgang te kunnen monitoren
– Wij zullen uitsluitend persoonsgegevens delen met derden, indien hier expliciet toestemming door U zelf is gegeven
– Onder derden kunnen vallen: huisartsen/ specialisten/ bedrijfsartsen
– Voor de verplichte “outcome” verzameling, wordt alle data geanonimiseerd aangeleverd. Indien dit niet het geval is, zal er om toestemming gevraagd worden
– Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
Plusfysiotherapie neemt “niet” op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plusfysiotherapie) tussen zit. Plusfysiotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– FysioRoadmap. Elektronisch patiënten volgsysteem. Dit systeem wordt gebruikt om de cliënt zo goed mogelijk te monitoren en te volgen in het revalidatieproces. Tevens wordt hier de verplichte verslaglegging vanuit de zorgverzekeraars in vastgelegd.
FysioRoadmap is een programma welke wordt gebruikt in een online omgeving. Deze is maximaal beveiligd en dus is het risico minimaal. (zie privacy overeenkomst met MRsystems)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

My Medical Centre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Het patiëntendossier dient 20 jaar bewaard te worden, volgens de wettelijke eis
– Financiële gegevens, betalingen/ facturen e.d. maximaal 7 jaar, volgens de wettelijke eis

Delen van persoonsgegevens met derden

Plusfysiotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plusfysiotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plusfysiotherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plusfysiotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons kunt aangeven om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar receptie@mymedicalcentre.nl, of contact opnemen via 030-6040665 of direct met de behandelend therapeut.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Plusfysiotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plusfysiotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sanne Kaljee (030-6040665) of via ons mailadres receptie@mymedicalcentre.nl.
Voor verdere informatie over de privacy wetgeving en de afgesloten verwerkersovereenkomsten zoals Plusfysiotherapie dit heeft geregeld, kunt u contact opnemen met Sanne Kaljee.